Факултет за арт и дизајн – мисија

Вовед и мисија

Факултетот за арт и дизајн е основан и акредитиран во 2006 година. Неговите основни принципи се темелат врз изучување на уметноста и дизајнот преку теоретска и практична настава, со акцент на интердисциплинарниот пристап во креативноста.

На Факултетот за арт и дизајн сe обучува специјализиран кадар на дизајнери, кои своето знаење го имплементираат во три значајни области во уметноста како креативен израз, а тоа се графичкиот, модниот и дизајнот на ентериер. Дипломираните дизајнери, едуцирани според европски и светски стандарди, ќе можат успешно да го имплементираат стекнатото знаење во нашата земја, овозможувајќи подобрување на квалитетот на производите и услугите во стопанството и нивна поголема конкурентност на европските пазари.

Со својата факултетска наобразба и креативното изразување, дипломираните дизајнери придонесуваат во создавање услови за формирање препознатливи брендови на македонски производи. Со нивниот иден ангажман во стопанството ќе се овозможи и стимулирање на производството преку дизајнирање на производи во кои се содржани препознатливи елементи на традиционалната култура во Македонија, како и создавање услови за отворање на мали дизајнерски студија како важен елемент со кој се стимулира индивидуалната иницијатива и развојот на мали бизниси.

Преку бројните изложби, модни ревии, проекти, работилници, како и соработката со значајни институции од земјата и странство, Факултетот за арт и дизајн ја потврдува својата заложба за обезбедување квалитет во студирањето и современ пристап во високото образование. За тоа сведочат признанијата и наградите што Факултетот и неговите студенти ги имаат добиено за својата работа.

Студиски програми од прв и втор циклус

На Факултетот за арт и дизајн се реализираат студиски програми од прв и втор циклус. По завршувањето на четиригодишните студии - прв циклус на студии, со одбраната на дипломската работа, студентот се стекнува со звањето: Дипломиран графички дизајнер, Дипломиран дизајнер на ентериер и Дипломиран моден дизајнер. Со дипломирањето студентот се стекнува со 240 ЕКТС.

Вториот циклус студии за академската 2019/20 година се реализира со едногодишна наставна програма (4+1) и двегодишна наставна програма (3+2). Со завршувањето на вториот циклус на студии студентот се стекнува со звање: МАГИСТЕР ПО ДИЗАЈН од областа на Графички, Ентериер или Моден дизајн, со одбрана на истражувачки магистерски труд; или МАГИСТЕР ПО АРТ од областа на Графички, Ентериер или Моден дизајн - со презентирање на изработен дизајн проект или по организирање изложба.

Вториот циклус студии од академската 2023/2024 година се реализира со едногодишна наставна програма (4+1). Со завршувањето на вториот циклус на студии студентот се стекнува со звање: Магистер по графички дизајн, Магистер по арт од областа на графички дизајн; Магистер по дизајнер на ентериер, Магистер по арт од областа на дизајн и ентериер; Магистер по моден дизајн, Магистер по арт од областа на моден дизајн. Со магистрирањето студентот се стекнува со 60 ЕКТС.

Студиска програма I циклус академски студии 240ЕКТС (акредитација 2018/2019): Студиска програма по Арт и дизајн

Решение за (ре)акредитација: Акредитација ОАЕ (Арт и дизајн  – прв циклус)

Решение за почеток со работа: Почеток со работа МОН (Арт и дизајн – прв циклус)

Студиска програма II циклус академски студии 60ЕКТС (акредитација 2018/2019): Студиска програма по Арт и дизајн

Решение за (ре)акредитација: Акредитација ОАЕ (Арт и дизајн  – втор циклус)

Решение за почеток со работа:  Почеток со работа МОН (Арт и дизајн – втор циклус)

Студиска програма II циклус академски студии 120ЕКТС (акредитација 2018/2019): Студиска програма по Арт и дизајн

Решение за (ре)акредитација: Акредитација ОАЕ (Арт и дизајн  – втор циклус)

Решение за почеток со работа: Почеток со работа МОН (Арт и дизајн – втор циклус)

 

Студиска програма I циклус академски студии 240ЕКТС (акредитација 2023/2024): Студиска програма по Графички дизајн/Ентериер дизајн/Моден дизајн

Решение за (ре)акредитација: Акредитација ОАЕ (Графички дизајн  – прв циклус)

Решение за почеток со работа: Почеток со работа МОН (Графички дизајн – прв циклус)

Решение за (ре)акредитација: Акредитација ОАЕ (Ентериер дизајн – прв циклус)

Решение за почеток со работа: Почеток со работа МОН (Ентериер дизајн – прв циклус)

Решение за (ре)акредитација: Акредитација ОАЕ (Моден дизајн – прв циклус)

Решение за почеток со работа: Почеток со работа МОН (Моден дизајн – прв циклус)

Студиска програма II циклус академски студии 60ЕКТС (акредитација 2023/2024): Студиска програма по Графички дизајн/Ентериер дизајн/Моден дизајн

Решение за (ре)акредитација: Акредитација ОАЕ (Графички дизајн – втор циклус)

Решение за почеток со работа: Почеток со работа МОН (Графички дизајн – втор циклус)

Решение за (ре)акредитација: Акредитација ОАЕ (Ентериер дизајн – втор циклус)

Решение за почеток со работа: Почеток со работа МОН (Ентериер дизајн – втор циклус)

Решение за (ре)акредитација: Акредитација ОАЕ (Моден дизајн – втор циклус)

Решение за почеток со работа: Почеток со работа МОН (Моден дизајн – втор циклус)