Публикации

ДОКУМЕНТИ:

Статут:

Статут ЕУРМ бр. 0306/1168 од 10.07.2009

СТАТУТ ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ СКОПЈЕ

Универзитетски Календар:

Универзитетски Календар 2022-2023

Универзитетски календар на наставни активности за академската 2023_24 година

Правилник за начинот на пријавување, спроведување и полагање на колоквиуми и испити:

Правилник за начинот на пријавување, спроведување и полагање на колоквиуми и испити на Европски Универзитет Скопје бр.03-340_1 од 28.03.2023

Деловници за работа на ННС:

Деловник за работа на ННС ФАД

Деловник за работа на ННС ФДК

Деловник за работа на ННС ФДМ

Деловник за работа на ННС ФЕН

Деловник за работа на ННС ФИ

Деловник за работа на ННС ФПН

Етички кодекс:

Етички кодекс

Годишен извештај:

ГОДИШЕН РЕКТОРСКИ ИЗВЕШТАЈ 2019 2020 година – ФИНАЛЕН

Годишен ректорски извештај 2020_2021 – ЛЕКТОРИРАН ТЕКСТ

Годишен ректорски извештај 2021_2022

Извештај за самоевалуација ЕУ Скопје (2019-2022)

Библиотека – список на книги и публикации

Список на книги и публикации – библиотека ЕУ Скопје

Во рамките на својата дејност Европски Универзитет, исто така, развива и потпомага најразлични публикациски активности. Европски Универзитет ги поддржува своите вработени во нивното усовршување и развој, а со цел да постигне поголема ефикасност на полето на науката и истражувањето. Поради тоа, научните трудови со кои професорите и студентите учествуваат на симпозиуми и семинари, како и нивните научно-истражувачки трудови ги објавува во годишните зборници, а од 2016 година два пати годишно се публикува меѓународното списание за наука и уметност ИДЕЈА. Европскиот универзитет исто така ги публикува учебниците приготвени од академскиот кадар на универзитетот. Воедно универзитетската публикациска дејност ги вклучува најуспешните проекти спроведени од страна на нашите најистакнати студенти.

ИДЕЈА Меѓународно списание за наука и уметност (бр.1 – бр.10) :

IDEA No.1

IDEA No.2

IDEA No.3

IDEA No.4

IDEA No.5

IDEA No.6

IDEA No.7

IDEA No.8

IDEA No.9

IDEA No.10

IDEA No.11

IDEA No.12

IDEA No.13

IDEA No.14

Онлајн дел од публикациите Европскиот Универзитет објавени во периодот од 2008 до денес:

Jubileen_Zbornik_2008

Zbornik posleden

Zborik Bezbednost 2012

Godisnik_2010-2011

Godisnik na trudovi 2009

Godisnik na trudovi 2008

EURM_Konf_2015_Zbornik

Zbornik-treta-eurm-konferencija 2013

Zbornik Trudovi 2016

Zbornik Trudovi 2014

ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА – ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ (2016)

Извештај од спроведена самоевалуација 2016

ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА – ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ (2019)

Извештај од спроведена самоевалуација 2019

МОНОГРАФИЈА – УЛОГАТА НА ИНОВАЦИИТЕ КАКО РАЗВОЕН ДВИГАТЕЛ

УЛОГАТА НА ИНОВАЦИИТЕ КАКО РАЗВОЕН ДВИГАТЕЛ

МОНОГРАФИЈА – ЖЕНАТА ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО

ЖЕНАТА ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО

Билтен на универзитетот

2024 година:

Билтен Бр. 01_24 од 12.01.2024 година

Билтен Бр. 02_24 од 12.01.2024 година

Билтен Бр. 03_24 од 21.02.2024 година

Билтен Бр. 04_24 од 26.02.2024 година

Билтен Бр. 05_24 од 14.03.2024 година

Билтен Бр. 06_24 од 15.03.2024 година

Билтен Бр. 07_24 од 01.04.2024 година

Билтен Бр. 08_24 од 12.04.2024 година

2023 година:

Билтен бр. 1_23 од 31.01.2023 година

Билтен бр. 2_23 од 31.01.2023 година

Билтен бр. 3_23 од 03.02.2023 година

Билтен бр. 4_23 од 03.02.2023 година

Билтен бр. 5_23 од 03.02.2023 година

Билтен бр. 6_23 од 24.02.2024 година

Билтен бр. 7_23 од 03.03.2023 година

Билтен бр. 8_23 од 17.03.2023 година

Билтен бр. 09_23 од 12.04.2023 година

Билтен бр. 10_23 од 18.04.2024 година

Билтен бр. 11_23 од 01.06.2023 година

Билтен бр. 12_23 од 05.06.2023 година

Билтен бр. 13_23 од 26.06.2023 година

Билтен бр. 14_23 од 12.09.2023 година

Билтен бр. 15_23 од 17.10.2023 година

Билтен бр. 16_23 од 17.10.2023 година

Билтен бр. 16_23 од 17.10.2023 година

Билтен бр. 17_23 од 10.11.2023 година

Билтен бр. 18_23 од 10.11.2023 година

Билтен бр. 19_23 од 27.12.2023 година

Билтен бр. 20_23 од 27.12.2023 година

2022 година:

Билтен бр. 02_22 од 21.02.2022 година

Билтен бр. 03_22 од 21.02.2022 година

Билтен бр. 04_22 од 01.04.2022 година

Билтен бр. 05_22 од 12.04 2022 година

Билтен бр. 06_22 од 01.06.2022 година

Билтен бр. 07_22 од 20.06.2022 година

Билтен бр. 09_22 од 25.10.2022 година

Билтен бр. 11_22 од 21.11.2022 година

Билтен бр. 12_22 од 07.12.2022 година 

Билтен бр. 13_22 од 13.12.2022 година