Публикации

  • Во рамките на својата дејност Европски Универзитет, исто така, развива и потпомага најразлични публикациски активности. Европски Универзитет ги поддржува своите вработени во нивното усовршување и развој, а со цел да постигне поголема ефикасност на полето на науката и истражувањето. Поради тоа, научните трудови со кои професорите и студентите учествуваат на симпозиуми и семинари, како и нивните научно-истражувачки трудови ги објавува во годишните зборници, а од 2016 година два пати годишно се публикува меѓународното списание за наука и уметност ИДЕЈА. Европскиот универзитет исто така ги публикува учебниците приготвени од академскиот кадар на универзитетот. Воедно универзитетската публикациска дејност ги вклучува најуспешните проекти спроведени од страна на нашите најистакнати студенти.

ИДЕЈА Меѓународно списание за наука и уметност (бр.1 – бр.10) :

IDEA No.1

IDEA No.2

IDEA No.3

IDEA No.4

IDEA No.5

IDEA No.6

IDEA No.7

IDEA No.8

IDEA No.9

IDEA No.10

IDEA No.11

Онлајн дел од публикациите Европскиот Универзитет објавени во периодот од 2008 до денес:

Jubileen_Zbornik_2008

Zbornik posleden

Zborik Bezbednost 2012

Godisnik_2010-2011

Godisnik na trudovi 2009

Godisnik na trudovi 2008

EURM_Konf_2015_Zbornik

Zbornik-treta-eurm-konferencija 2013

Zbornik Trudovi 2016

Zbornik Trudovi 2014

Статут ЕУРМ бр. 0306/1168 од 10.07.2009

STATUT EVROPSKI UNIVERZITET SKOPJE

Универзитетски Календар 2022-2023

ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА – ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ (2016)

Извештај од спроведена самоевалуација 2016

ФИНАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА – ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ (2019)

Извештај од спроведена самоевалуација 2019

МОНОГРАФИЈА – ЖЕНАТА ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО

ЖЕНАТА ВО СОВРЕМЕНОТО ОПШТЕСТВО