Зошто Европски Универзитет?

Студентот и квалитетот на неговото образование се на прво место во Европски Универзитет

 

Меѓународни профили

Европскиот Универзитет е единствениот приватен универзитет од нашата држава рангиран во QS World University Rankings: EECA (Emerging Europe and Central Asia) регионот, за 2020 година. Quacquarelli Symonds (QS) е компанија, со седиште во Лондон, Англија, специјализирана во анализата на високо образовните институции во светот. Нивната web страна за рангирање TopUniversities.com е #1 web страна за глобално високо образовно рангирање, со 170+ милиони прегледи годишно. Профилот на Европскиот Универзитет е даден на линкот:
www.TopUniversities.com/universities/European-University-Skopje

Европскиот Универзитет е единствениот универзитет од нашата држава рангиран на Round University Ranking (RUR), за 2020 година, кое е рангирање на водечки светски универзитети, објавено од RUR Rankings Agency, со седиште во Москва, Русија. Сите податоци се добиени од Clarivate Analytics, дел од Web of Science. Профилот на Европскиот Универзитет е даден на линкот: https://RoundRanking.com/universities/European-University-Skopje.html

Европско образование

Европкиот универзитет е прв приватен универзитет во Македонија, основан 2001 година во кој студентите и квалитетот на нивното оброзавоние се најважни. Ние сме тука поради нашите студенти и цел ни е заедно со нив да се гордееме со нивната иднина. Најдобрите средношколци кои би сакаат да се здобијат со знаења кои најзначјни за нивниот иден професионален развој, кои сакаат да бидат успешни во современто општество кои се базира на знаење, се тие што го избираат токму Европскиот универзитет. Нашата одговорност кон студентите е голема и главен мотив во нашата работа. Поради тоа, струденти ги ставаме на прво место, докажувајќи дека со уписот на Европскиот универзитет го направиле вистинскиот избор.

Европскиот универзитет е модерна високообразовна институција чија задача е да обезбеди виско квалитетно и современо образование за своите студенти. Знаењето кое треба да им се пренесе на студентите бара искуни професори, лектори и соработници. Поради тоа Универзитетот се грижи за професионалниот развој и подобрување на вештините и знаењето на сите вработени. Во наставниот кадар имаме професори, со богато академско искуство, како и поранешни министри, амбсадори, директори на клиники и други инситуции.

Студентите имаат на располагање амфитеатари, предавални, компјутерските лаборатории и библиотека, кои се опремени на модерен и функционален начин, така што за време на престојот на Универзитетот е обезбедена пријатна атмосфера и задоволство. Наставниот процес се изведува со највисока информативна и аудиовизуелна технологија, која им помага во стекнување на нови знаења, како и во работата на наставниот кадар.


Едноставен упис без приемен испит

Уписот на Европскиот универзитет се врши според законските прописи и не е потребен приемен испит. Студентите кои сакаат да се запишат на една од додипломските програми односно на I степен студии што ги нуди Европскиот универзитет треба само да докажат дека имаат завршено четири годишно средно образование.

Студенски програми во согласност со Болонскиот систем

Овој систем на високо образование е воспоставен од страна на Европската унија со потпишувањето на Болоњската декларација во 1999 година и е целосно имплементиран од Европскиот Универзитет. Сите студиски програми на Европскиот универзитет се целосно во согласност со критериумите и стандардите на Болнскиот систем

Тој се состои од два главни образовни циклуси, додипломскиот (прв циклус) и постдипломскиот (втор циклус). Првиот циклус е дизајниран согласно барањата за соодветни квалификации на пазарот на трудот во Европската унија. Акедемските програми во првиот циклус траат 4 години, освен на Стоматолошкиот факултет, каде се интегрирани студии во траење на 5 години, и на Факултетот на правни науки, каде студиите на прв циклус траат 3 години. Вториот циклус кој води кон магистрирање е во трање од 1 година, доколку додиплимските студии (студиите од I циклус) се четиригодишни и 2 години за студиентите кои имаат звршено тригодишни додипломски студии.

Овој систем го карктеризира т.н. кредитен систем (систем на кредити/поени потребни за завршување одреден степен на високо образзование) или како што е наречен ЕКТС – Европски кредит трансфер систем (ECTS – European Credit Transfer and Accumulation System). Студените имаат можност преку овој систем да ги трасферираат кредитите на Европскиот универзитет од другите универзитети од Европа и САД, но и обратно, од Европскиот универзитет на овие универзитети.

Европскиот универзитет со имплементацијата на овој систем има усвоено европска димензија во високото образование. Наставните програми, меѓуинституционалната соработка, мобилноста и интегрирани програми за студирање, обука и истражување се целосно усогласени и компатибилни со стандардите на Европската унија за високо образование.

Програмите се усогласени со европските високо-образовни институции.

При акредитацијата на студиските програми Одборот за акредитација и евелуација на Македонија, бара доказ дека програмите на македонските универзитети се усогласени со тие на универзитетите на Европската унија. Европскиот универзитет има за цел да даде европско образование на своите студенти и затоа посветува посебно внимание неговите студиски програми. Воедно наставните програми по одделните предмети што се изучуваат да бидат целосно во согласност со  стандардите на најпрестижните европски, но и светски универзитети.


Школарината и другите трошоци на Еврпскиот универзитет и во Македонија се многу пониски од тие во земјите на ЕУ

Вкупните трошоци за странските студенти се многу пониски од оние што би платиле доколку студирате во некоја земја во ЕУ или САД. Во зависнот од тоа на кој факултет студирате вкупните трошоци за студирање (линк) во кои влегуваат школарината, сместувањето, оброците, здравственото осигурување и слично изнесуваат годишно меѓу 8.000 и 10.000 евра, што е во просек најмалку една третина од тоа што ви бе чинело во другите земји членки на Европската унија.

Академски програми

На Европскиот универзитет постојат повеќе додипломски и постдипломски студии во областа на стоматологијата, економските и правните науки, информатички технологии, арт и дизајн и детективи и криминалистика. Во зависност од програмата, на Еверопскиот универззтет студентите се здобиваат со академските звања: доктор по стоматолошки науки, дипломиран економист, диполомиран правник, дипломиран инженер по информатика, диплмиран дизајнер или пак дипломиран детектив. На постдипломските односно магистерските студии студентите се здгиват со звањата магистар во соодветите науки.