Факултет за детективи и криминалистика – втор циклус на студии

Студиски програми од втор циклус на студии на Факултет за детективи и криминалистика

Студиите на вториот циклус на Факултетот за детективи и криминалистика при Европскиот Универзитет – Република Македонија од учебната 2019/2020 година се одвиваат врз основа на решенијата на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование бр.1404-252/3 од 26.12.2018, како и Решението на Министерот за образование и наука УП1 бр. 14-251 од 23.05.2019.

ВТОР ЦИКЛУС (4+1)

Студентот кој ќе заврши втор циклус студии (4+1) во зависност од изборот на модулот за студирање во четвртиот семестар, по одбрана на својот магистерски труд ќе се стекне со научен назив: Магистер за безбедност.

Повеќе