Факултет за детективи и криминалистика – втор циклус студии

Студиска програма втор циклус студии на Факултет за детективи и криминалистика

Студиите на вториот циклус на Факултетот за детективи и криминалистика при Европски Универзитет Скопје се реализираат врз основа на решенијата на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование бр.1404-252/3 од 26.12.2018, како и Решението на Министерот за образование и наука УП1 бр. 14-251 од 23.05.2019.

Студиска програма - Безбедност (акредитација 2019/2020)

По завршување на студиите на студиската програма Безбедност втор циклус студии на Факултетот за детективи и криминалистика при Европски Универзитет, студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање Магистер по безбедност

Повеќе

Студиска програма - Безбедност (акредитација 2023/2024)

По завршување на студиите на студиската програма Безбедност втор циклус студии на Факултетот за детективи и криминалистика при Европски Универзитет, студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање Магистер по безбедност

Повеќе