За нас

Mисија на Европскиот универзитет е да им овозможи на студентите да стекнат со најсовремено и релевантно знаење, вештини, креативност и морални вредности кои ќе им овозможат да бидат идни лидери на глобално и национално ниво.

Стратегија

Стратегијата на Европскиот универзитет за спроведување на неговата мисија е насочена кон долгорочно одржување и продолжување со понуда на квалитетно образование.

Европскиот универзитет е модерна високо образовна и научна инситутуција, која како храм на знаењето и вештините, придонесува за содавање лидери базирани на вредностите на хуманизмот, демократијата и слободата на индивидуата.

Европскиот Универзитет ги имa следниве академски цели:

  • Воспоставување на академски критериуми при изведување на наставата, истражувачките и уметничките активности од страна на наставниот кадар на ЕУРМ
  • Континуиран развој на научните и уметничките спсобности на наставниот кадар на ЕУРМ
  • Воспотавување на академски критериуми во процесот на имплеметирање на студиските програми од сите факултети
  • Академско научно спознавање и стекнување на практични вештини на студентите од сите факултети и области на ЕУРМ
  • Современи пристапи и методи на пренесување на знаење
  • Континуирано следење на процесот-имплементација на студиските програми согласно потребите на пазарот
  • Академска соработка, размена на студенти и академски кадар со странски универзитети
  • Размена на академски кадар Академска глобализација во интерес на негување на академскиот развој на Европскиот униветзитет

Европскиот универзитет работи спред законските услови утврдени со Законот за високо образование на Македонија.

1000

број на студенти


18

години постоење


2280

книги во библиотеките


17000

квадратни метри простор


Историја на Европскиот универзитет

ПАТ НА КВАЛИТЕТ И КРЕАТИВНОСТ

Во оваа 2019 година, Европскиот Универзитет – Република Македонија, Скопје, го достигнува и го живее своето полнолетство – 18 години развој, плодотворност, креативност и квалитет. Издвојуваме неколку клучни моментиод неговата историја: почетокот е означен со „ММ-Колеџ“ отвотен на 30 јануари 2002 година како прв меѓународен колеџ за далечинско студирање.

Развојот продолжува во 2003 година со Фондација МАКЕДОНИЈА и ММ КОЛЕЏ се јавуваат како основачи на Факултет за општествени науки (ФОН) Скопје, со три студиски програми по Европско право и Европска Унија, Дипломатија и меѓународна политика и Банкарски маркетинг што е потврдено со Решение од 22.04.2003 на Одбор за акредитација.

Европскиот Универзитет – Република Македонија, кој го наследува Факултетот за општесвени науки со проект за основање пет факултети: Факултет за економски науки, Факултет за правни и политички науки, Факултет за применети странски јазици, Факултет за информатика и Факултет за обезбедување на имот и лица. Неговото основање е со Решение на Одборот за акредитација д 03.06.2005 од.

Развојот на Европскиот универзитет продолжува во 2006 година о отварање на пет нови факултети во состав на ЕУРМ: Факултет за јавна администрација, Факултет за комуникологија, Факултет за арт и дизајн, Факултет за управување со животна средина и Факултет за политички науки и меѓународни односи.

На 06.03.2007 г. доаѓа до поделба на високообразовна установа Европскиот Универзитет – Република Македонија на два ентитети, од кој едниот е Прв приватен универзитет ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ- РМ. Во состав на ЕУ-РМ влегуваат: Факултет за економски науки, Факултет за информатика, Факултет за арт и дизајн, Факултет за политички науки (трансформиран ос Факултет по комуникации и медиуми), Факултет за правни науки (трансформиран од Факултет за јавна администрација).

Во 2008 година се акредитираат студии од прв циклус на новоформиран Факултет за детективи и криминалистика, со што бројот на факултети се зголемува на шест.

Во 2011 година е добиено Решение за акредитација на седмиот факултет во состав на ЕУ-РМ, Факултет за стоматологија – Решение за акредитација од 28.03.2011 година.

Во изминатиов период на ЕУРМ едукативна работата извршуваат шест факултети со подготвени системски проекти за факултети за медицински науки, фармација, физикална терапија и рехабилитација.