Факултет за правни науки – втор циклус на студии

Студиски програми од втор циклус на студии на Факултет за правни науки

Втор циклус на студии на Факултот за правни науки според модулите 3+1+1 и 3+2

Одборот за акредитација и евалуација на 28-та седница донесе позитивна одлука која се содржи во Решението за акредитација на студиска програма Дипломски правни студии, втор циклус едногодишни студии на Факултетот за правни науки на Европскиот универитет – Република Македонија Скопје бр. 15-24/4 од 04.04.2014. Студиската програма трае една години (два семестра), а по завршените студии студентот се стекнува со 60 ЕКТС и звање: Дипломиран правник.

Одборот за акредитација и евалуација на на 28-та седница донесе позитивна одлука која се содржи во Решението за акредитација на студиска програма Правни студии, втор циклус двегодишни студии на Факултетот за правни науки на Европскиот универитет – Република Македонија, Скопје бр. 15-24/5 од 04.04.2014 . Студиската програма трае две години (четири семестри), а по завршените студии студентот се стекнува со 120 ЕКТС и звање: Магистер по право.

Одборот за акредитација и евалуација на 28-та седница донесе позитивна одлука која се содржи во Решението за акредитација на студиска програма Правни студии, втор циклус двегодишни студии на Факултетот за правни науки на Европскиот универитет – Република Македонија, Скопје бр. 15-24/6 од 04.04.2014. Студиската програма трае две години (четири семестри), а по завршените студии студентот се стекнува со 90 ЕКТС и звање: Магистер по правни науки.

Решение на Министерот за образование за почеток на работа на студиите на прв и втор циклус студии на Факултот за правни науки според модулите 3+1+1 и 3+2. Министерот за образование и наука донесе Решение за почеток на работа на студиската програма Правни студии, прв циклус тригодишни студии, студиска програма Правни студии, втор циклус едногодишни студии, студиска програма Правни студии, втор циклус двегодишни студии студиска програма Правни студии, втор циклус двегодишни академски студии на Факултетот за правни науки на Европскиот универзитет бр. 13-6799/5 од 07.08.2014.

Повеќе