Факултет за правни науки – втор циклус на студии

Студиски програми од втор циклус на студии на Факултет за правни науки

Втор циклус на студии на Факултот за правни науки според модулите 3+1+1 и 3+2

Одборот за акредитација и евалуација на 28-та седница донесе позитивна одлука која се содржи во Решението за акредитација на студиска програма Дипломски правни студии, втор циклус едногодишни студии на Факултетот за правни науки на Европскиот универитет – Република Македонија Скопје бр. 15-24/4 од 04.04.2014. Студиската програма трае една години (два семестра), а по завршените студии студентот се стекнува со 60 ЕКТС и звање: Дипломиран правник.

Одборот за акредитација и евалуација на на 28-та седница донесе позитивна одлука која се содржи во Решението за акредитација на студиска програма Правни студии, втор циклус двегодишни студии на Факултетот за правни науки на Европскиот универитет – Република Македонија, Скопје бр. 15-24/5 од 04.04.2014 . Студиската програма трае две години (четири семестри), а по завршените студии студентот се стекнува со 120 ЕКТС и звање: Магистер по право.

Одборот за акредитација и евалуација на 28-та седница донесе позитивна одлука која се содржи во Решението за акредитација на студиска програма Правни студии, втор циклус двегодишни студии на Факултетот за правни науки на Европскиот универитет – Република Македонија, Скопје бр. 15-24/6 од 04.04.2014. Студиската програма трае две години (четири семестри), а по завршените студии студентот се стекнува со 90 ЕКТС и звање: Магистер по правни науки.

Решение на Министерот за образование за почеток на работа на студиите на прв и втор циклус студии на Факултот за правни науки според модулите 3+1+1 и 3+2. Министерот за образование и наука донесе Решение за почеток на работа на студиската програма Правни студии, прв циклус тригодишни студии, студиска програма Правни студии, втор циклус едногодишни студии, студиска програма Правни студии, втор циклус двегодишни студии студиска програма Правни студии, втор циклус двегодишни академски студии на Факултетот за правни науки на Европскиот универзитет бр. 13-6799/5 од 07.08.2014.

Повеќе

Втор циклус на студии на Факултетот за правни науки според модулот 4+1

Поради измените во законодавството на Република Македонија во областа на високото образование се јави потребата за организирање на студиска програма за дипломираните правници кои во минатото завршиле четиригодишни студии и добиле звање дипломиран правник со 240 кредити. За оваа категорија на дипломирани правници Европскиот универзитет акредитира и доби решение за почеток на работа на студии од втор циклус (4+1).

Одборот за акредитација на 38-та седница донесе позитивна одлука која се содржи во Решението со кое се акредитира Елаборатот за организирање на едногодишни (4+1) студии од вториот циклус од областа на Меѓунардоно право и меѓународни односи, Деловно право и Правосудство на Факултетот за правни науки на Европскиот универитет – Република Македонија, Скопје бр. 15-172/4 од 19.04.2011. По завршените студии на вториот циклус кои траат два семестра и одбраната на магистерскиот труд студентот се стекнува со звање: Магистер по правни науки со додавка:Меѓународно право и меѓународни односи, Деловно право и Правосудство.

Министерот за образование и наука донесе Решение за почеток на работа на студиските програми од прв и втор циклус на студии Факултетот за правни науки на Европскиот универзитет „Република Македонија“. Решението на Министерот бр. 13-5283/8 од 17.07.2012.