Факултет за правни науки – втор циклус на студии

Студиски програми од втор циклус на студии на Факултет за правни науки

Студиска програма - Казнено право (акредитација 2022/2023)

Одборот за акредитација на високото образование на Република Северна Македонија на својата 21 седница одржана на 09.09.2021 година донесе позитивна одлука која се содржи во Решението за акредитација на студиската програма “Казнено право” втор циклус на академски студии – постдипломски студии (60 ЕКТС), на Факултет за правни науки при Европски универзитет – Скопје Решение за акредитација

Решение за почеток со работа на студиска програма од втор циклус на академски студии – постдипломски студии (60ЕКТС) по “Казнено право” на Факултетот за правни науки при Европски Универзитет – Скопје донесе Директорот на агенцијата за квалитет во високото образование на Република Северна Македонија.Решение за почеток со работа.

Студиската програма по Казнено право согласно овие решенија трае 1 години, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: Магистер на правни науки, насока казнено право.

Повеќе