Факултет за арт и дизајн – прв циклус на студии

Студиски програми од прв циклус на студии на Факултет за арт и дизајн

На Факултетот за арт и дизајн се реализираат студиски програми од прв и втор циклус. По завршувањето на четиригодишните студии - прв циклус на студии, и одбраната на дипломската работа, студентот се стекнува со звањето: Дипломиран графички дизајнер, Дипломиран дизајнер на ентериер и Дипломиран моден дизајнер. Со дипломирањето студентот се стекнува со 240 ЕКТС.

Студиска програма - Арт и дизајн (акредитација 2019/2020)

Одборот за акредитација и евалуација врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 18 седница одржана на 18.10.2018 година, донесе Решение со кое се акредитира Елаборатот за организирање на студиската програма по Арт и дизајн од првиот циклус на студии на Факултетот за арт и дизајн при Европски универзитет - Република Македонија Скопје бр. 1409-248/2.

Студиската програма по Арт и дизајн согласно овие решенија трае 4 години, односно 8 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 240 ЕКТС и со звање: ДИПЛОМИРАН ДИЗАЈНЕР во областа на графички дизајн, ентериер дизајн или моден дизајн.

Повеќе

Студиска програма - Графички дизајн (акредитација 2023/2024)

Одборот за акредитација и евалуација врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 63-та седница одржана на 22.09.2023 година, донесе Решение со кое се акредитира Елаборатот за организирање на студиската програма по Графички дизајн од првиот циклус на студии на Факултетот за арт и дизајн при Европски универзитет - Република Македонија Скопје бр. 08-687/17 од 13.10.2023 година.

Студиската програма по Графички дизајн согласно овие решенија трае 4 години, односно 8 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 240 ЕКТС и со звање: Дипломиран графички дизајнер.

Повеќе

Студиска програма - Ентериер дизајн (акредитација 2023/2024)

Одборот за акредитација и евалуација врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 63-та седница одржана на 22.09.2023 година, донесе Решение со кое се акредитира Елаборатот за организирање на студиската програма по Ентериер дизајн од првиот циклус на студии на Факултетот за арт и дизајн при Европски универзитет - Република Македонија Скопје бр. 08-587/16 од 05.10.2023 година.

Студиската програма по Ентериер дизајн согласно овие решенија трае 4 години, односно 8 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 240 ЕКТС и со звање: Дипломиран дизајнер на ентериер.

Повеќе

Студиска програма - Моден дизајн (акредитација 2023/2024)

Одборот за акредитација и евалуација врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 63-та седница одржана на 22.09.2023 година, донесе Решение со кое се акредитира Елаборатот за организирање на студиската програма по Моден дизајн од првиот циклус на студии на Факултетот за арт и дизајн при Европски универзитет - Република Македонија Скопје бр. 08-587/15 од 05.10.2023 година.

Студиската програма по Моден дизајн согласно овие решенија трае 4 години, односно 8 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 240 ЕКТС и со звање: Дипломиран моден дизајнер.

Повеќе