Факултет за економски науки – втор циклус на студии

Студиски програми од втор циклус на студии на Факултетот за економски науки

Студиска програма - Финансии (акредитација 2019/2020)

Студиската програма по финансии согласно овие решенија трае 1 години, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: Магистер на економски науки од областа финансии.

Повеќе

Студиска програма – Маркетинг (акредитација 2019/2020)

Студиската програма по Маркетинг согласно овие решенија трае 1 години, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: Магистер на економски науки од областа маркетинг.

Повеќе

Студиска програма – Бизнис менаџмент (акредитација 2019/2020)

Студиската програма по Бизнис менаџмент согласно овие решенија трае 1 години, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: Магистер по економски науки од областа бизнис менаџмент.

Повеќе

Студиска програма – Здравствен и фармацевтски менаџмент (акредитација 2019/2020)

Студиската програма по Здравствен и фармацевтски менаџмент согласно овие решенија трае 1 години, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: Магистер по економски науки во областа здравствен и фармацевтски менаџмент.

Повеќе

Студиска програма - Финансии (акредитација 2023/2024)

Одборот за акредитација и евалуација на високото образование врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 54-та седница одржана на 09.03.2023 година, донесе Решение за акредитација на студиската програма Финансии втор циклус студии на Факултетот за економски науки при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр.08 – 966/2 од 05.04.2023 година.

Студиската програма по финансии согласно овие решенија трае 1 години, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: Магистер на економски науки од областа финансии.

Повеќе

Студиска програма – Маркетинг (акредитација 2023/2024)

Одборот за акредитација и евалуација на високото образование врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 54-та седница одржана на 09.03.2023 година, донесе Решение за акредитација на студиската програма Маркетинг втор циклус студии на Факултетот за економски науки при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр.08– 967/7 од 05.04.2023 година.

Студиската програма по Маркетинг согласно овие решенија трае 1 години, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: Магистер на економски науки од областа маркетинг.

Повеќе

Студиска програма – Бизнис менаџмент (акредитација 2023/2024)

Одборот за акредитација и евалуација на високото образование врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 57-ма седница одржана на 27.04.2023 година, донесе Решение за акредитација на студиската програма Финансии втор циклус студии на Факултетот за економски науки при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр.08– 968/7 од 19.07.2023 година.

Студиската програма по Бизнис менаџмент согласно овие решенија трае 1 години, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: Магистер по економски науки од областа бизнис менаџмент.

Повеќе

Студиска програма – Здравствен и фармацевтски менаџмент (акредитација 2023/2024)

Одборот за акредитација и евалуација на високото образование врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 46-та седница одржана на 16.11.2022 година, донесе Решение за акредитација на студиската програма Здравствен и фармацевтски менаџмент втор циклус студии на Факултетот за економски науки при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр.08-969/6 од 21.03.2023 година.

Студиската програма по Здравствен и фармацевтски менаџмент согласно овие решенија трае 1 години, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: Магистер по економски науки во областа здравствен и фармацевтски менаџмент.

Повеќе