Факултет за економски науки – втор циклус на студии

Студиски програми од втор циклус на студии на Факултетот за економски науки

Студиска програма - Финансии

Одборот за акредитација и евалуација на високото образование врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 16 седница одржана на 04.09.2018 година, донесе Решение за акредитација на студиската програма Финансии втор циклус студии на Факултетот за економски науки при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр.1409 – 376/3 од 16.10.2018 година.

Студиската програма по финансии согласно овие решенија трае 1 години, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: Магистер по финансии.

Повеќе

Студиска програма – Маркетинг

Одборот за акредитација и евалуација на високото образование врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 16 седница одржана на 04.09.2018 година, донесе Решение за акредитација на студиската програма Маркетинг втор циклус студии на Факултетот за економски науки при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр.1409 – 376/2 од 16.10.2018 година.

Студиската програма по Маркетинг согласно овие решенија трае 1 години, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: Магистер по маркетинг.

Повеќе

Студиска програма – Бизнис менаџмент

Одборот за акредитација и евалуација на високото образование врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 16 седница одржана на 04.09.2018 година, донесе Решение за акредитација на студиската програма Финансии втор циклус студии на Факултетот за економски науки при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр.1409 – 331/2 од 16.10.2018 година.

Студиската програма по финансии согласно овие решенија трае 1 години, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: Магистер по бизнис менаџмент.

Повеќе

Студиска програма – Здравствен и фармацевтски менаџмент

Одборот за акредитација и евалуација на високото образование врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 16 седница одржана на 04.09.2018 година, донесе Решение за акредитација на студиската програма Здравствен и фармацевтски менаџмент втор циклус студии на Факултетот за економски науки при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр.1404-247/4 од 16.10.2018 година.

Студиската програма по Маркетинг согласно овие решенија трае 1 години, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: Магистер по здравствен и фармацевтски менаџмент.

Повеќе