Факултет за економски науки – прв циклус на студии

Студиски програми од прв циклус на студии на Факултетот за економски науки

На Факултетот за економски науки се реализираат студиски програми од прв и втор циклус. По завршувањето на четиригодишните студии (прв циклус на студии) и одбраната на дипломската работа, студентот се стекнува со звање Дипломиран економист, во областа на Бизнис менаџмент или Финансиско-банкарски и сметководствен менаџмент. Со дипломирањето студентот се стекнува со 240 ЕКТС.

Студиска програма – Бизнис менаџмент (акредитација 2019/2020)

Студиската програма по Бизнис менаџмент согласно овие решенија трае 4 години, односно 8 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 240 ЕКТС и со звање: Дипломиран економист во областа на бизнис менаџмент.

Повеќе

Студиска програма – Маркетинг (акредитација 2019/2020)

Студиската програма по Маркетинг согласно овие решенија трае 4 години, односно 8 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 240 ЕКТС и со звање: Дипломиран економист во областа на маркетинг.

Повеќе

Студиска програма – Бизнис менаџмент (акредитација 2023/2024)

Одборот за акредитација и евалуација на високото образование врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 55-та седница одржана на 31.03.2023 година, донесе Решение за акредитација на студиската програма Бизнис менаџмент прв циклус студии на Факултетот за економски науки при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр.08 – 970/8.од 24.11.2023 година.

Студиската програма по Бизнис менаџмент согласно овие решенија трае 4 години, односно 8 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 240 ЕКТС и со звање: Дипломиран економист во областа на бизнис менаџмент.

Повеќе

Студиска програма – Финансиско-банкарски и сметководствен менаџмент (акредитација 2023/2024)

Одборот за акредитација и евалуација на високото образование врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 46-та седница одржана на 16.11.2022 година, донесе Решение за акредитација на студиската програма Финансиско-банкарски и сметководствен менаџмент прв циклус студии на Факултетот за економски науки при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр.09 – 971/6 од 09.05.2023 година.

Студиската програма по Финансиско-банкарски и сметководствен менаџмент согласно овие решенија трае 4 години, односно 8 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 240 ЕКТС и со звање: Дипломиран економист во областа на финансиско-банкарски и сметководствен менаџмент.

Повеќе