Факултет за информатика – прв циклус на студии

Студиска програма - Софтверско инженерство на Факултет за информатика (акредитација 2019/2020)

Студиската програма по Софтверско инженерство согласно овие решенија трае 4 години, односно 8 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 240 ЕКТС и со звање: Дипломиран софтверски инженер.

Повеќе

Студиска програма - Бизнис информатика на Факултет за информатика (акредитација 2023/2024)

Одборот за акредитација и евалуација врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 57-ма седница одржана на 27.04.2023 година, донесе Решение со кое се акредитира Елаборатот за организирање на студиската програма од Бизнис информатика од првиот циклус на студии на Факултетот за Информатика при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр. 08-592/6, од 19.07.2023.

Студиската програма по Бизнис информатика согласно овие решенија трае 4 години, односно 8 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 240 ЕКТС и со звање: Дипломиран инженер по Бизнис информатика.

Повеќе