Факултет за информатика – прв циклус на студии

Студиска програма - Софтверско инженерство на Факултет за информатика

Одборот за акредитација и евалуација врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 11-та седница одржана на 31.05.2018 година, донесе Решение со кое се акредитира Елаборатот за организирање на студиската програма од Софтверско инженерство од првиот циклус на студии по Факултетот за Информатика при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр. 1409-233/2, од 16.07.2018.

Студиската програма по Софтверско инженерство согласно овие решенија трае 4 години, односно 8 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 240 ЕКТС и со звање: Дипломиран инженер по информатика.

Повеќе