Факултет за арт и дизајн – втор циклус на студии

Студиски програми од втор циклус на студии на Факултет за арт и дизајн

Студиска програма - Арт и дизајн, едногодишни студии (4+1) (акредитација 2019/2020)

Одборот за акредитација и евалуација врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 16 седница одржана на 04.09.2018 година, донесе Решение со кое се акредитира Елаборатот за организирање на студиската програма Арт и дизајн од вториот циклус на студии (4+1) на Факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр.1409-248/2.

Студиската програма по Арт и дизајн согласно овие решенија трае 1 година, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: МАГИСТЕР ПО ДИЗАЈН од областа на Графички, Ентериер или Моден дизајн, со одбрана на истражувачки магистерски труд; или МАГИСТЕР ПО АРТ од областа на Графички, Ентериер или Моден дизајн - со презентирање на изработен дизајн проект или по организирање изложба.

Повеќе

Студиска програма – Арт и дизајн, двогодишни студии (3+2) (акредитација 2019/2020)

Одборот за акредитација и евалуација врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 16 седница одржана на 04.09.2018 година, донесе Решение со кое се акредитира Елаборатот за организирање на студиската програма Арт и дизајн од вториот циклус на студии (3+2) на Факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр.1409-250/2.

Студиската програма по Арт и дизајн согласно овие решенија трае 2 години, односно 4 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 120 ЕКТС и со звање: МАГИСТЕР ПО ДИЗАЈН од областа на Графички, Ентериер или Моден дизајн, со одбрана на истражувачки магистерски труд; или МАГИСТЕР ПО АРТ од областа на Графички, Ентериер или Моден дизајн - со презентирање на изработен дизајн проект или по организирање изложба.

Повеќе

Студиска програма - Графички дизајн (акредитација 2023/2024)

Одборот за акредитација и евалуација врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 63-та седница одржана на 22.09.2023 година, донесе Решение со кое се акредитира Елаборатот за организирање на студиската програма Графички дизајн од вториот циклус на студии (4+1) на Факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр.08-588/17 од 13.10.2023 година.

Студиската програма по Графички дизајн согласно овие решенија трае 1 година, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: Магистер по графички дизајн, Магистер по арт од областа на графички дизајн.

Повеќе

Студиска програма - Ентериер дизајн (акредитација 2023/2024)

Одборот за акредитација и евалуација врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 63-та седница одржана на 22.09.2023 година, донесе Решение со кое се акредитира Елаборатот за организирање на студиската програма Ентериер дизајн од вториот циклус на студии (4+1) на Факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр.08-588/16 од 05.10.2023 година.

Студиската програма по Ентериер дизајн согласно овие решенија трае 1 година, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: Магистер по дизајнер на ентериер, Магистер по арт од областа на дизајн и ентериер.

Повеќе

Студиска програма - Моден дизајн (акредитација 2023/2024)

Одборот за акредитација и евалуација врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 63-та седница одржана на 22.09.2023 година, донесе Решение со кое се акредитира Елаборатот за организирање на студиската програма Моден дизајн од вториот циклус на студии (4+1) на Факултетот за арт и дизајн при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр.08-588/15 од 05.10.2023 година.

Студиската програма по Моден дизајн согласно овие решенија трае 1 година, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: Магистер по моден дизајн, Магистер по арт од областа на моден дизајн.

Повеќе