Факултет за правни науки – прв циклус на студии

Студиски програми од прв циклус на студии на Факултет за правни науки

На Факултетот за правни науки се акредитирани и се одвива наставна на прв и втор циклус студии кои се усогласени со Законот за високо образование.

Прв циклус студии на Факултетот за правни науки

Одборот за акредитација и евалуација со Решението бр. 15-24/3 од 04.04.2014 ја акредитира студиска програма за додипломски правни студии на прв циклус тригодишни студии на Факултетот за правни науки. Студискта програма трае 3 години (шест семестри), а по завршените студии студентот се стекнува со 180 ЕКТС и звање: Правник.

Повеќе