Факултет за правни науки – мисија

Вовед и мисија

Преку примена на највисоките стандарди, факултетот обезбедува запознавање со суштинскиот концепт на правото.

Мисијата на Факултетот за правни науки , како дел од системот на институции кои не само што подготвуваат кадри, туку и битно влијаат на професионалноста и администрација, а посебно на правосудниот систем е, да обезбеди висок квалитет во образованието од областа на правото, еднакво на најдобрите образовни институции во Европа и во светот. Преку примена на највисоките стандарди, факултетот обезбедува запознавање со суштинскиот концепт на правото, негово усвојување од страна на студентите, ја развива нивната квалитетот на законодавството, структурата на апаратот на јавната креативност и ги подготвува за практична примена на прописите.Тригодишни студии - Студиите што се организираат на Факултетот за правни науки, се студии од прв циклус, додипломски правни студии кои траат три години, односно шест семестри. Со нивното завршување студентот добива најмалку 180 кредити и се стекнува со стручниот назив „ПРАВНИК”. Со тригодишни студии односно 180 ЕКТС и назив „правник“ лицата ќе бидат оквалификувани за рутински и административни работи и задачи, на ниво на референт или пониско рангирани работни места, и како статус во организациска смисла и како примања (плати, придонеси, привилегии). Со ваквите студии ограничени се можностите за напредување во кариерата, не се исполнуваат условите за полагање државен правосуден испит и не ќе можат да работат како нотари, адвокати, судии, обвинители и сл. Четиригодишни студии - Студиските програми за стручни правни студии од втор циклус, дипломски правни студии, содржат најмалку 60 кредити и траат една година (два семестра), односно вкупно четири студиски години или осум семестри. Со нивното завршување, заедно со првиот циклус, по вкупно стекнатите 240 кредити и одбрана на завршен дипломски труд, студентот се стекнува со стручниот назив „ДИПЛОМИРАН ПРАВНИК”.

Дипломираните студенти со четиригодишни студии и стекнати 240 ЕКТС можат да напредуваат во кариерата, со право на полагање државен правосуден испит и со тоа и да исполнуваат услови за соодветни професии (судии, адвокати, нотари, обвинители).Петгодишни студии - На Факултетот за правни науки, се организираат и студии од втор циклус, кои содржат 120 кредити, последипломски стручни студии, кои траат две години (четири семестри). Услов за ваквите студии е претходно студентот да има 240 кредити, односно четири студиски години или осум семестри. Со нивното завршување со вкупно 300 кредити и одбрана на стручен магистерски труд се стекнува стручниот назив „МАГИСТЕР ПО ПРАВО”. Со 300 ЕКТС и звање „магистер по право“, лицата можат да остваруваат кариера како со четиригодишни студии, но побрзо со помал работен стаж во соодветната област и се стекнуваат со права и можности за раководни, координативни места и јавни функции во рамките на правната професија.Кредит трнасфер системот на овие студии и нивната висока компатибилност со студиите од овој вид во европските и светските центри на наука, им овозможува на студентите трансфер на универзитетите ширум светот.

Студиски програми од прв и втор циклус

Студиите на Факултетот за правни науки започнаа да се одвиват од самото основање на Универзитетот.

Во текот на времето овие програми постојано се усогласуваа со измените во Законот за високо образование. На Факултетот за правни науки се акредитирани и се одвива наставна на прв и втор циклус студии кои се усогласени со Законот за високо образование. Студиите од прв степен се одвиваат како додипломски тригодишни студии и по нивното завршување студентите добиваат звање правник со стекнати 180 ЕКТС.

Студиите од втор циклус се одвиваат по следниве модули:

1. Дипломски едногодишни студии, по завршувањето на 3 години додипломски студии. По нивното завршување студентите стекнуваат уште 60 ЕКТС (или вкупно 240 ЕКТС) и звање дипломиран правник;
2. Втор циклус на двегодишни студии, по завршувањето на 3 години додипломски студии. По завршување на овие двегодишни студии студентите стекнуваат уште 120 ЕКТС (или вкупно 300 ЕКТС) и добиваат звање магистер по право;
3. Втор циклус на двегодишни студии по завршувањето на 4 години дипломски студии. По завршување на овие двегодишни студии студентите стекнуваат 90 ЕКТС (или вкупно 330 ЕКТС) и добиваат звање магистер по правни науки; и
4. Втор циклус на едногодишни студии, по завршувањето на 4 години дипломски студии, по кои студентите добиваат звање магистер по правни науки и 60 ЕКТС (или вкупно 300 ЕКТС).