Идни студенти

Школарина за студенти

Годишната школарина за студентите државјани на Македонија запишани на Европскиот универзитет во академската 2019/2020 година на прв и втор циклус студии, освен на Факултетот за стоматологија, изнесува 1.500  евра во денарска противредност по среден курс на НБРМ на денот на уплатата.

Школарината може да плати на 3 /три/ еднакви рати и тоа:

 • I /прва/ рата: 500  евра најдоцна до 15-ти септември
 • II /втора/ рата: 500 евра најдоцна до 15-ти февруари
 • III /трета/ рата: 500 евра најдоцна до 15- ти мај во тековната година.

Годишната школарина за студентите од држaвјани на Македонија, запишани на  Факултетот за стоматологија, во состав на Европскиот универзитет во академската 2019/2020 година изнесува 3.000   евра во денарска противредност по среден курс на НБРМ на денот на уплатата.

Школарината студентите ја плаќаат на 3 /три/ еднакви рати и тоа:

 • I /прва/ рата: 1.000  евра најдоцна до 15-ти септември
 • II /втора/ рата: 1.000 евра најдоцна до 15-ти февруари
 • III /трета/ рата: 1.000 евра најдоцна до 15- ти мај во тековната година.

За секое задоцнување се пресметува и наплаќа надомест за задоцнето плаќање согласно интерните акти на Европскиот универзитет и Договорот за студирање.

Во износот на школарината се вкалкулирани следните годишни трошоци за студирање: пакет учебници, студентска  организација, осигурување, како и еднократните трошоци за издавање Индекс и Студентска легитимација.

Во текот на студиите, студентите лично ги подмируваат трошоците за пријавување на испит (620 ден. во редовните рокови за пријавување, за задоцнето пријавување 930 ден. по испит), пријавување на колоквиум (460 ден.), одбрана на дипломски труд со издавање уверение за завршен прв циклус студии (8.790 ден.), одбрана на магистерски труд со издавање уверение за завршен втор циклус студии (14.340 ден.), одбрана на специјалистички труд со издавање уверение за завршен втор  циклус студии (11.255 ден.),  уверение за положени испити (1.000 ден.), потврда за редовен студент (100 ден), дипломска одора ( 500 ден) и за исписница (12.340 ден. во случај на испишување).

Износот на годишната школарина останува непроменет сé до завршувањето на студиите. Доколку Студентот сака да го прекине студирањето на Европскиот универзитет пред истекот на студиите, нема право на поврат на претходно уплатените средства на име школарина и трошоци за студирање.

Годишната школарина за странски студенти запишани на Европскиот Универзитет во академската 2019/2020 година на прв и втор циклус студии, освен на Факултетот за стоматологија, изнесува 3.000 евра.

Школарината може да плати на 2 /две/ еднакви  рати и тоа:

 • I /прва/ рата: 1500  евра најдоцна до 15-ти септември
 • II /втора/ рата: 1500 евра најдоцна до 15-ти февруари во тековната година.

Годишната школарина за странски студентите, запишани на  Факултетот за стоматологија, во состав на Европскиот универзитет во академската 2019/2020 година изнесува 6.000 евра.

Школарината студентите ја плаќаат на 2 /две/ еднакви  рати и тоа:

 • I /прва/ рата: 3.000 евра најдоцна до 15-ти септември
 • II /втора/ рата: 3000 евра најдоцна до 15-ти февруари во тековната година.

За секое задоцнување се пресметува и наплаќа надомест за задоцнето плаќање согласно интерните акти на Европскиот универзитет и Договорот за студирање.

Во износот на школарината се вкалкулирани следните годишни трошоци за студирање: пакет учебници, студентска  организација, осигурување, како и еднократните трошоци за издавање Индекс и Студентска легитимација.

Во текот на студиите, студентите лично ги подмируваат трошоците за пријавување на испит (930 ден. по испит – курсот е 1€ = 61.2 ден.) во редовните рокови за пријавување, одбрана на дипломски труд со издавање уверение за завршен прв циклус студии (12.957 ден.), одбрана на магистерски труд со издавање уверение за завршен втор циклус студии (14.340 ден.), одбрана на специјалистички труд со издавање уверение за завршен втор  циклус студии (11.255 ден.),  уверение за положени испити (1.000 ден.), потврда за редовен студент (100 ден), дипломска одора (500 ден.) и за исписница (12.340 ден. во случај на испишување).

Износот на годишната школарина останува непроменет сé до завршувањето на студиите. Доколку Студентот сака да го прекине студирањето на Европскиотот универзитет пред истекот на студиите, нема право на поврат на претходно уплатените средства на име школарина и трошоци за студирање.

Годишната школарина за студенти од Југоисточна Европа запишани на на Европскиот универзитет во академската 2019/2020 година на прв и втор циклус студии, освен на Факултетот за Стоматологија, изнесува 2.000 евра.

Школарината може да се плати на 2 /две/ еднакви рати и тоа:

 • I /прва/ рата: 1.000  евра најдоцна до 15-ти септември
 • II /втора/ рата: 1.000 евра најдоцна до 15-ти февруари во тековната година.

Годишната школарина за студенти од Југоисточна Европа, запишани на  Факултетот за стоматологија, во состав на Европскиот универзитет во академската 2019/2020 година изнесува 4.500 евра.

Школарината студентите ја плаќаат на 2 /две/ еднакви рати и тоа:

 • I /прва/ рата: 2.250  евра најдоцна до 15-ти септември
 • II /втора/ рата: 2.250 евра најдоцна до 15-ти февруари во тековната година.

За секое задоцнување се пресметува и наплаќа надомест за задоцнето плаќање согласно интерните акти на Европскиот универзитет и Договорот за студирање.

Во износот на школарината се вкалкулирани следните годишни трошоци за студирање: пакет учебници, студентска  организација, осигурување, како и еднократните трошоци за издавање Индекс и Студентска легитимација.

Во текот на студиите, студентите лично ги подмируваат трошоците за пријавување на испит (930 ден. по испит курсот е 1€ = 61.2 ден.)) во редовните рокови за пријавување, , пријавување колоквиум (460 ден.), одбрана на дипломски труд со издавање уверение за завршен прв циклус студии (12.957 ден.), одбрана на магистерски труд со издавање уверение за завршен втор циклус студии (14.340 ден.), одбрана на специјалистички труд со издавање уверение за завршен втор  циклус студии (11.255 ден.),  уверение за положени испити (1.000 ден.), потврда за редовен студент (100 ден), дипломска одора (500 ден.) и за исписница (12.340 ден. во случај на испишување).

Износот на годишната школарина останува непроменет се до завршувањето на студиите. Доколку Студентот сака да го прекине студирањето на Европскиот универзитет пред истекот на студиите, нема право на поврат на претходно уплатените средства на име школарина и трошоци за студирање.