Факултет за детективи и криминалистика – прв циклус на студии

Студиски програми од прв циклус на студии на Факултет за детективи и криминалистика

Студиите на првиот циклус на Факултетот за дедективи и криминалистика при Европски Универзитет Скопје се реализираат врз основа на Решението на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование бр.1409-251/3 од 16.10.2018 год. и Решениeтo на министерот за образование и наукa УП1 бр.14-2829 од 15.05.2019 г.

ПРВ ЦИКЛУС 4-ГОДИШНИ СТУДИИ (240 ЕКТС)

На Факултет за детективи и криминалистика се реализираат студиски програми од прв и втор циклус. По завршувањето на четиригодишните студии - прв циклус на студии, и одбраната на дипломската работа, студентот се стекнува со звањето: ДИПЛОМИРАН КРИМИНАЛИСТ. Со дипломирањето студентот се стекнува со 240 ЕКТС.

Повеќе