Факултет за детективи и криминалистика – прв циклус на студии

Студиски програми од прв циклус на студии на Факултет за детективи и криминалистика

Одборот за акредитација и евалуација врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 59-та седница одржана на 31.05.2023 година, донесе Решение со кое се акредитира Елаборатот за организирање на студиската програма по Криминалистика од првиот циклус на студии на Факултетот детективи и криминалистика при Европски универзитет - Република Македонија Скопје бр.08-590/6 од 11.09.2023 година. Студиската програма по Криминалистика согласно овие решенија трае 4 години, односно 8 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 240 ЕКТС и со звање: Дипломиран криминалист.