Повик за 14. Меѓународна научна конференција 2024 / Call for 14th International Scientific Conference 2024

Д-р Недим Касами
април 19, 2024
УПИСИ 2024/25
април 30, 2024
Прикажи ги сите

Повик за 14. Меѓународна научна конференција 2024 / Call for 14th International Scientific Conference 2024

Почитувани членови на академската заедница,
Чест и задоволство ни е да ве поканиме да учествувате како предавачи или слушатели на 14. Меѓународна научна конференција во организација на Европски Универзитет во Скопје. Оваа конференција има долгогодишна традиција и има за цел да ги собере на едно место сите истражувачи од земјава и странство кои со своето учество ќе придонесат за развојот на научната мисла и ќе споделат свои искуства и достигнувања од најразлични области. Поради мултидисциплинарната природа на конференцијата, овогодишната тема на конференцијата е „Современи аспекти на техничките, општествените, уметничките и медицинските системи“.
Конференцијата ќе се одржи на 20 септември 2024 година во просториите на Универзитетот.
Сите потребни информации и важни датуми може да ги најдете во повикот за конференцијата.
Ве очекуваме!
Со почит,
Организационен одбор
************************************************************************************************
Dear members of the academic community,
It is our honor and pleasure to invite you to participate as lecturers or listeners in the 14th International Scientific Conference organized by the European University in Skopje. This conference has a long-standing tradition and aims to gather in one place all the researchers from the country and abroad who with their participation will contribute to the development of scientific thought and will share their experiences and achievements from various fields. Due to the multidisciplinary nature of the conference, this year’s conference theme is “Contemporary Aspects of Technical, Social, Artistic and Medical Systems”.
The conference will be held on September 20, 2024 in the premises of the University.
You can find all the necessary information and important dates in the conference call.
We expect you!
Kind regards,
Organizational Board