Tеми за магистерски трудови усвоени од страна на ННС на ФЕН

Повик за дванаесетта меѓународна научна конференција
април 12, 2022
ФС априлска испитна сесија, летен семестар 2021/22 – термини за полагање
април 15, 2022
Прикажи ги сите

Tеми за магистерски трудови усвоени од страна на ННС на ФЕН

Tеми за магистерски трудови усвоени од срана на ННС на ФЕН:1. Тема: Менаџмент со ризиците во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија; кандидат Елсон Иљаз, ментор проф. д-р Зоран Јолевски (300 Седница на ННС -11.01.2022)2. Тема: Примена на анализата на финансиски извештаи во деловното одлучување на компании во градежниот сектор; кандидат Ганимете Абди, ментор доц. д-р Анита Шешо (302 Седница на ННС -22.03.2022)