Факултет за информатика – втор циклус на студии

Студиска програма - Бизнис информатика на Факултет за информатика (акредитација 2023/2024)

Одборот за акредитација и евалуација врз основа на Извештајот на Експертската комисија на својата 57-ма седница одржана на 27.04.2023 година, донесе Решение со кое се акредитира Елаборатот за организирање на студиската програма од Бизнис информатика од вториот циклус на студии на Факултетот за Информатика при Европскиот универзитет - Република Македонија Скопје бр. 08-594/6, од 15.07.2023.

Студиската програма по Бизнис информатика согласно овие решенија трае 1 години, односно 2 семестри. По завршувањето на студиите студентот се стекнува со 60 ЕКТС и со звање: Магистер по Бизнис информатика.

Повеќе