Факултет за информатика

Биографија

 

1. Лични информации

Име и презиме: Игор Лазов

Место на раѓање: Скопје, Македонија

Датум на раѓање: 14.11.1976 E-mail: [email protected]

2. Образование

Септември 2016 Доктор на технички науки,

во областа: Компјутерско инженерство,

Факултет за електротехника и информациски технологии,

Универзитет Св. Кирил и Методиј, во Скопје, Македонија.

Јуни 2004 Магистар по електротехника,

во областа: Компјутерска техника и информатика,

Факултет за електротехника и информациски технологии,

Универзитет Св. Кирил и Методиј, во Скопје, Македонија.

Октомври 2000 Дипломиран инженер по електротехника,

во областа: Компјутерска техника, информатика и автоматика,

Факултет за електротехника и информациски технологии,

Универзитет Св. Кирил и Методиј, во Скопје, Македонија.

3. Академска позиција

Јуни 2017 – Март 2022 Доцент на Факултетот за информатика при

Европскиот универзитет Скопје.

Март 2022 – Вонреден професор на Факултетот за информатика при Европскиот универзитет Скопје.

4. Научни интереси

Одредување на перформанси на компјутерски мрежи, случајни процеси, информација и ентропија на системи, стохастичко моделирање, теорија на редици на чекање, оценувачка статистика, квантна термодинамика, итн.

(Акредитиран тестер – ECDL Foundation; ноември 2017 – ).

5. Професионални активности

1. Претседател на одборот за само-евалуација на универзитетот (декември 2019 – ).

2. Член на комисијата за наука на универзитетот (март 2021 – ).

3. Член на Универзитетскиот сенат (ноември 2017 – септември 2021).

4. Декан на Факултетот за информатика (октомври 2021 – ).

6. Менторство на тези

– Дипломски работи: Член во комисија на 31 одбранети дипломски работи (од кои, на 17 како ментор) на Факултетот за информатика при Европскиот универзитет Скопје.

– Магистерски работи: Член во комисија на 13 одбранети магистерски работи (од кои, на 8 како ментор) на Факултетот за информатика при Европскиот универзитет Скопје.

 

7. Рецензент за научни списанија (во Web of Science core collection)

1. IEEE Systems Journal

2. Applications and Applied Mathematics: An International Journal;

3. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems;

4. Computers & Operations Research (Elsevier);

5. International Journal of Production Research (Taylor & Francis);

6. Computational Intelligence & Neuroscience (Hindawi);

7. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems;

8. European Journal of Operational Research (Elsevier);

9. Wireless Personal Communications (Springer).

8. Научни трудови во различни Web of Science SCIE списанија (со JCR® Impact Factor)

Линк до Google Scholar (тековен Google, Scopus и Web of Science H-index: 5): https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=igor+lazov&btnG=

 

1. Lazov, P. and Lazov, I. (2014), “A general methodology for population analysis”, Physica A: Statistical mechanics and its applications, Elsevier, vol. 415, pp. 557-594. Достапен на: https://doi.org/10.1016/j.physa.2014.08.031

2. Lazov, I. (2016), “A methodology for information and capacity analysis of broadband wireless access systems”, Telecommunication Systems, Springer, vol. 63, issue 2, pp. 127-139. Достапен на: https://doi.org/10.1007/s11235-015-0104-8

3. Lazov, I. (2017), “Information analysis of queueing systems”, International Journal of General Systems, Taylor & Francis, vol. 46, issue 6, pp. 616-639. Достапен на: https://doi.org/10.1080/03081079.2017.1323892

4. Lazov, I. (2017), “Entropy Analysis of Broadband Wireless Access Systems”, IEEE Systems Journal, vol. 11, issue 4, pp. 2366-2373. Достапен на: https://doi.org/10.1109/JSYST.2015.2456941

5. Lazov, I. (2017), “Profit management of car rental companies”, European Journal of Operational Research, Elsevier, vol. 258, issue 1, pp. 307-314. Достапен на: https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.08.064

6. Lazov, I. (2017), “An Uncertainty Quantification methodology for Broadband Wireless Access Systems”, Pervasive and Mobile Computing, Elsevier, vol. 42, pp. 151-165. Достапен на: https://doi.org/10.1016/j.pmcj.2017.10.002

7. Lazov, I. (2019), “A methodology for revenue analysis of parking lots”, Networks and Spatial Economics, Springer, vol. 19, issue 1, pp. 177-198. Достапен на: https://doi.org/10.1007/s11067-018-9418-x

8. Lazov, I. (2019), “Risk-based analysis of manufacturing systems”, International Journal of Production Research, Taylor & Francis, vol. 57, issue 22, pp. 7089-7103. Достапен на: https://doi.org/10.1080/00207543.2019.1577564

9. Lazov, I. (2020), “Risk Assessment of a Stochastic Service System”, Journal of Systems Science and Systems Engineering, Springer, vol. 29, issue 5, pp. 537-554. Достапен на: https://doi.org/10.1007/s11518-020-5460-6

10. Lazov, I. and Lazov, P. (2022), “Entropy-based estimation of the birth-death ratio”, Mathematical Population Studies, Taylor & Francis, vol. 29, issue 2, pp. 73-94. Достапен на: https://doi.org/10.1080/08898480.2021.1988351