Уписи

Студентот и квалитетот на неговото образовани се на прво место во Европскиот универзитет

I Циклус на студии

Потребни документи за упис

– Диплома за завршено 4-годишно средно образование;
– Доколку лицето заршило средно образоцание во странство потребно е Решение за нострификација од Министерството за образование и наука;
– Сведителства за сите 4 години од средното образование;
– Диполома за положена државна или меѓународна матура (*не е потребна за лицата кои завршиле 4 годишно средно образавание пред воведувањето на државна матура);
– Уверение за државјанство;
– Извод од матична книга на родените;
– Лекарско уверение (*само кандидатите за упис на Факултетот за детективи и криминалистика);
– Потврда за работен однос (*само за вонредни студенти)
– Доказ за позвање англиски јазик ниво Б1 (*само за студентите кои одбрале да посетуваат настава на англиски јазик);
– 4 фотографии (3,5х4,5 cm).

Крајни рокови за пријавување

Конкурсот за запишување на студии од прв и втор циклус го утврдува Ректорската управа. Конкурсот се објавува секоја година на веб страницата на Универзитетот и во одреден број дневни весници. Во доленаведената табела прикажани се крајните рокови за запишување на студентите на сите единици на Универзитетот.

Прв циклус на студии Втор циклус на студии
Прв уписен рок 01.05.2019-30.06.2019 01.05.2019-30.06.2019
Втор уписен рок 01.07.2019-31.08.2019 01.07.2019-31.08.2019
Трет Уписен рок* 01.09.2019-30.09.2019 01.09.2019-30.09.2019

*За странските студенти, во соработка со Министерството за образование и наука ќе се обезбеди дополнилено прологирање на третиот уписен рок. Од овие причини наставата за првиот семестар во прва година што се одвива на англиски јазик ќе започне на 15 ти октомври.

Јазик на настава и негово познавање

Наставните програми на Европскиот универзитет се акредитирани и наставата се одвива на македонски и англиски јазик.

Настава на македонски јазик можат да следат студентите завршиле средно училиште во Македонија

Сите кандидати, кои што сакаат да ја следат наставата на англиски јазик, чиј мајчин јазик не е англиски јазик или не завршиле средно училиште на англиски јазик, согласно условите за запишувањe потребно е познавање на англиски јазик ниво Б1. Познавањето на јазикот се утврдува со:

–       приложување на сведителство за завршено средно училиште на англиски јазик

–       приложување меѓународно признат сертификат за познавање на англискиот јазик како што се: TOEFEL, IELTS, BULATS, TOLES, ILEC, First certificate of English.

II Циклус на студии (магистерски студии)

Потребни документи за упис

– Уверение за завршен прв циклус на студии;

– Уверение за државјанство;

– Извод од матична книга на родените;

– Доказ за позвање англиски јазик ниво Б1 (*само за студентите кои одбрале да посетуваат настава на англиски јазик);

– 2 фотографии (3,5х4,5 cm).


Крајни рокови за пријавување

Конкурсот за запишување на студии од прв и втор циклус го утврдува Ректорската управа. Конкурсот се објавува секоја година на веб страницата на Универзитетот и во одреден број дневни весници. Во доленаведената табела прикажани се крајните рокови за запишување на студентите на сите единици на Универзитетот.

Прв циклус на студии Втор циклус на студии
Прв уписен рок 01.05.2019-30.06.2019 01.05.2019-30.06.2019
Втор уписен рок 01.07.2019-31.08.2019 01.07.2019-31.08.2019
Трет Уписен рок 01.09.2019-30.09.2019 01.09.2019-30.09.2019


Јазик на настава и негово познавање

Наставните програми на Европскиот универзитет се акредитирани и наставата се одвива на македонски и англиски јазик.
Настава на македонски јазик можат да следат студентите завршиле I циклус на високо образование во Македонија.

Сите кандидати, кои што сакаат да ја следат наставата на англиски јазик, чиј мајчин јазик не е англиски јазик или не завршиле I циклус на високо образование, согласно условите за запишувањe потребно е познавање на англиски јазик ниво Б1. Познавањето на јазикот се утврдува со:

–       приложување на диплома за завршен  I циклус на високо образование на англиски јазик
–       приложување меѓународно признат сертификат за познавање на англискиот јазик како што се: TOEFEL, IELTS, BULATS, TOLES, ILEC, First certificate of English.

Рокови за плаќање на школарината

Годишната школарина за студентите државјани на Македонија запишани на Европскиот универзитет во академската 2019/2020 година на прв и втор циклус студии, освен на Факултетот за стоматологија, изнесува 1.500  евра во денарска противредност по среден курс на НБРМ на денот на уплатата.

Школарината може да плати на 3 /три/ еднакви рати и тоа:

  • I /прва/ рата: 500  евра најдоцна до 15-ти септември
  • II /втора/ рата: 500 евра најдоцна до 15-ти февруари
  • III /трета/ рата: 500 евра најдоцна до 15- ти мај во тековната година.

Годишната школарина за студентите од држвјани на Македонија, запишани на  Факултетот за стоматологија, во состав на Европскиот универзитет во академската 2019/2020 година изнесува 3.000   евра во денарска противредност по среден курс на НБРМ на денот на уплатата.

Школарината студентите ја плаќаат на 3 /три/ еднакви рати и тоа:

  • I /прва/ рата:000  евра најдоцна до 15-ти септември
  • II /втора/ рата: 000 евра најдоцна до 15-ти февруари
  • III /трета/ рата: 000 евра најдоцна до 15- ти мај во тековната година.

За секое задоцнување се пресметува и наплаќа надомест за задоцнето плаќање согласно интерните акти на Европскиот универзитет и Договорот за студирање.

Во износот на школарината се вкалкулирани следните годишни трошоци за студирање: пакет учебници, студентска  организација, осигурување, како и еднократните трошоци за издавање Индекс и Студентска легитимација.