Уписи

Студентот и квалитетот на неговото образовани се на прво место во Европскиот универзитет

Почитувани идни студенти,

Од 16.04.2020 официјално започнaa уписите на I и II циклус студии на факултетите во состав на Европски Универзитет, за претстојната академска 2020/21 година.

Сите кандидати што ќе аплицираат во првиот уписен рок (од 16.04.2020 до 30.06.2020), добиваат намалување на годишната школарина.

  • 20% Факултет за детективи и криминалистика,

Факултет за арт и дизајн,

Факултет за економски науки,

Факултет за информатика

Факултет за правни науки (*само трансфер во 3-та год.)

 

Наместо 1.500€, Вашата годишна школарина ќе изнесува 1.200€ до завршување на студиите.

  • 10% Факултет за стоматологија

Наместо 3.000€, Вашата годишна школарина ќе изнесува 2.700€ до завршување на студиите.

 

При Аплицирањето/уписот плаќате депозит од 300€ , односно 500€ на Факултетот за стоматологија.

Школарината ја плаќате на 3 рати : I рата, до 15.09 (*депозит при упис) ; II рата, до 15.02 ;  III рата : до 15.05.

Без скриени трошоци!

Во износот на школарината се вкалкулирани трошоците за: пакет учебници за секоја година, студентска организација, осигурување, како и еднократните трошоци за издавање Индекс и Студентска легитимација. На Факултетот за стоматологија, набавката на лекарски мантил и коленик е личен трошок на Студентот, кој истите ги задржува и користи и по завршување на студиите.

Пријава на испит = 620 ден. во редовните рокови, за задоцнето пријавување 930 ден. по испит ;

Пријава на колоквиум = 460 ден. ;

Одбрана на дипломски труд со издавање уверение за завршен I циклус студии = 8.790 ден. ;

Одбрана на м-р труд со издавање уверение за завршен II циклус студии = 14.340 ден. ; Дипломска/магистерска одора = 500 ден. ;

Уверение за положени испити = 1.000 ден. ;

Потврда за редовен/вонреден студент = 100 ден. ;

Исписница = 12.340 ден. (*во случај на испишување).

Напомена : За да ги искористат поволностите, Апликација за упис на прв циклус можат да поднесат и кандидатите кои сеуште немаат завршено средно образование, но ќе го завршат/ матурираат оваа година.

Во тој случај поднесената Апликација нема да се смета како пријава за упис, туку како резервација на уписно место, а уписот ќе биде извршен откако кандидатите ќе ги исполнат условите пропишани со Конкурсот и ќе ги достават сите потребни документи, но не подоцна од 30.09.2020.

Преземете апликација за упис и дознајте повеќе на следниот линк:

www.eu.edu.mk/2020/04/24/студирање-по-промотивна-цена/

 

Во продолжение се наведени условите за упис, потребните документи и уписните рокови за I и II циклус студии.

I ЦИКЛУС АКАДЕМСКИ И СТРУЧНИ СТУДИИ 2020/21

УСЛОВИ ЗА УПИС
Академски / стручни студии
На прв циклус академски/стручни студии во академската 2020/2021 година може да се запишат:
– Лица со завршено 4-годишно средно образование кои положиле државна матура или меѓународна матура;
– Лица кои се стекнале со диплома за завршено средно образование во траење од четири години во учебната 2019/2020 година (*ослободени од обврската за полагање државна матура);
– Лица кои завршиле четиригодишно средно образование според прописите кои важеле пред воведувањето на државната матура;
– Лица кои завршиле високо или вишо образование на сродни факултети и виши школи, како и кандидатите кои паралелно студираат сродни факултети, студиски групи или насоки;
– Лица кои имаат активен статус на студент, со премин од друга високообразовна установа;
– Лица кои завршиле средно образование во странство;
– Лица странски државјани, под исти услови;
Кандидатите се запишуваат како редовни/вонредни студенти со самофинансирање на студиите, освен на Факултетот за стоматологија-само редовни.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
– Диплома за завршено 4-годишно средно образование
(за заврш.сред.образование во странство + Решение за нострификација);
– Свидетелства за сите 4 год. од средното образование;
– Диплома за положенa државна или меѓународна матура (*не е потребно за лицата кои завршиле 4-год. средно образ. пред воведувањето на државна матура и за кандидатите кои завршиле средно образование во учебната 2019/20 година);
– Уверение за државјанство + 4 фотографии (3.5×4.5 cm);
– Извод од матична книга на родените;
– Доказ за познавање англиски јазик (*за студентите кои одбрале да посетуваат настава на англ.јазик, ниво Б1);
-Лекарско уверение (*само кандидатите за упис на Факултетот за детективи и криминалистика);
– Потврда за работен однос (*за вонредни студенти);
– Студентите кои вршат трансфер доставуваат Уверение за положени испити и фотокопија од Индекс со последен заверен семестар како активен студент;

РОКОВИ

Прв уписен рок :          16.04.2020 – 30.06.2020

Втор уписен рок :         01.07.2020 – 31.08.2020

Трет уписен рок :         01.09.2020 – 30.09.2020

II ЦИКЛУС АКАДЕМСКИ И СТРУЧНИ СТУДИИ 2020/21

УСЛОВИ ЗА УПИС

На втор циклус академски – постдипломски студии во академската 2020/2021 година може да се запишат:

  • Лица кои завршиле соодветни студиски програми од прв циклус;
  • Лица кои кои паралелно студираат сродни факултети, студиски групи или насоки;
  • Лица кои имаат активен статус на студент, со премин од друга високообразовна установа;
  • Лица кои завршиле високо образование во странство;
  • Лица странски државјани, под исти услови;

НАПОМЕНА : На студиска програма од постдипломски студии која трае една година и со која се стекнуваат 60 ЕКТС кредити може да се запише само лице кое завршило додипломски студии во траење од најмалку 4 години и стекнати најмалку 240 ЕКТС кредити.

На студиска програма од постдипломски студии која трае две години и со која се стекнуваат 120 ЕКТС кредити може да се запише само лице кое завршило додипломски-академски студии во траење од најмалку 3 години и стекнати најмалку 180 ЕКТС кредити.

Универзитетот и неговите единици утврдуваaт кои додипломски студии се соодветни за упис на одделни студиски програми на постдипломските студии, како и условите за упис на кандидатите кои имаат завршено други студиски програми.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

– Диплома за завршено високо образование од прв циклус;

– Уверение за завршен прв циклус студии;

– Уверение за државјанство;

– Извод од матична книга на родените;

– Доказ за познавање англиски јазик (*за студентите кои одбрале да посетуваат настава на англ.јазик, ниво Б1);

– 2 /две/ фотографии (3.5×4.5 cm);

– Студентите кои вршат трансфер доставуваат Уверение за положени испити и фотокопија од Индекс со последен заверен семестар како активен студент;

РОКОВИ

Прв уписен рок :          16.04.2020 – 30.06.2020

Втор уписен рок :         01.07.2020 – 31.08.2020

Трет уписен рок :         01.09.2020 – 30.09.2020

Студирајте Европски!

Ве очекуваме!