Факултет за економски науки


Факултетот за економски науки како дел од Европскиот Универзитет за прв пат беше акредитиран во 2001 година.

Повеќе

Студиски програми од прв циклус на студии на Факултетот за економски науки.

Повеќе


Студиски програми од втор циклус на студии на Факултетот за економски науки.

Повеќе

Преглед на ангажиран наставно – научен кадар на Факултетот за економски науки.

Повеќе