Факултет за економски науки – кадар

Преглед на ангажиран наставно – научен кадар на Факултетот за економски науки (прв и втор циклус студии)

Ред. Бр. Професор Научно – наставно  звање Научно подрачје Научно поле Научна област
1. Проф. д-р Билјана Андреска Богдановска Редовен професор Општествени науки Економски науки Маркетинг
2. Проф. д-р Савица Димитриеска Редовен професор Општествени науки Економски науки Маркетинг
3. Проф. д-р Љиљана Конеска Редовен професор Општествени науки Економски науки Економија
4. Проф. д-р Лидија Наумовска Редовен професор Општествени науки Економски науки Менаџмент
5. Проф. д-р Александра Станковска Редовен професор Општествени науки Економски науки Финансии
6. Проф. д-р Александра Андреска Саревска Вонреден професор Општествени науки Економски науки Здравствен менаџмент
7. Проф. д-р Зоран Јолевски Вонреден професор Општествени науки Економски науки Економија
8. Проф. д-р Зоран Колев Вонреден професор Општествени науки Економски науки Финансии
9. Проф д-р Елизабета Стамевска Вонреден професор Општествени науки Економски науки Менаџмент
10. Доц. д-р Емануела Есмерова Доцент Општествени науки Економски науки Менаџмент
11. Доц. д-р Зоран Крстевски Доцент Општествени науки Филозофски

науки

Филозофија
12. Доц. д-р Анита Шешо Доцент Општествени науки Економски науки Сметководство
13. М-р Марија Драговиќ Виш лектор Општествени науки Лингвистика Англистика
14. М-р Тања Крстева Асистент Општествени науки Економски науки Маркетинг
15. М-р Верица Најдовска Асистент Општествени науки Економски науки Маркетинг
16. М-р Верица Неделковска Асистент Општествени науки Економски науки Менаџмент
17. М-р Стефанија Симеонова Асистент Општествени науки Економски науки Финансии

 

Преглед на ангажиран наставно – научен кадар од други единици на ЕУРМ

Ред. Бр. Професор Научно – наставно  звање Научно подрачје Научно поле Научна област
1. Проф. д-р Живко Андревски Редовен професор Општествени науки Политички науки Политички системи
2. Проф. д-р Слободан Шајноски Редовен професор Општествени науки Политички науки Современи политички системи
3. Проф. д-р Љупчо Сотировски Вонреден професор Општествени науки Правни науки Право на ЕУ, Меѓународно и јавно приватно право