Faculty of Detectives and Criminology


Факултетот за детективи и криминалистика како дел од Европскиот Универзитет за прв пат беше акредитиран во 2008 година.

Повеќе

Студиски програми од прв циклус на студии на Факултет за детективи и криминалистика.

Повеќе


Студиски програми од втор циклус на студии на Факултет за детективи и криминалистика.

Повеќе

Преглед на ангажиран наставно – научен кадар на Факултет за детективи и криминалистика.

Повеќе