Факултет за детективи и криминалистика – кадар

Распределба на предмeти по професори на Факултетот за детективи и криминалистика

Прв циклус
Предмети Професори
I семестар
Вовед во право вонр.проф. д-р Атанас Козарев
Основи на економија проф. д-р Љиљана Конеска
Вовед во криминалистика вонр.проф. д-р Марјан Богданоски
Специјално физичко образование 1 проф. д-р
Заштита на тајните информации доц. д-р Александар Нацев
II семестар
Казнено право вонр.проф. д-р Атанас Козарев
Информациони технологии проф. д-р Зоран Гацовски
Економија и крининалот проф. д-р Љиљана Конеска
Специјално физичко образование 2 проф. д-р
Деловен странски јазик Лектор Елена Пренџова
III семестар
Казнено процесно право вонр.проф. д-р Атанас Козарев
Основи на безбедносните системи доц. д-р Александар Нацев
Криминалистичка тактика вонр.проф. д-р Атанас Козарев
Боречки спортови 1 проф. д-р
Детективско право проф.д-р Љупчо Сотироски
IV семестар
Планирање и економија на приватното обезбедување проф. д-р Љиљана Конеска
Безбедносниот систем на РМ доц. д-р Александар Нацев
Криминалистичка техника проф. д-р Марјан Богданоски
Деловен странски јазик 2 Елена Пренџова
Боречки спортови 2 проф. д-р
V семестар
Меѓународно јавно право вонр.проф.д-р Љупчо Сотировски
Маркетинг во безбедноста проф.д-р Савица Димитриевска
Кризен менаџмент доц. д-р Александар Нацев
Криминалистичка методика вонр.проф. д-р Марјан Богданоски
Приватна безбедност доц. д-р Александар Нацев
VI семестар
Контрола и надзор над безбедносниот сектор вонр.проф. д-р Атанас Козарев
Судска медицина доц. д-р Александра Гутевска – Миличинска
Пенологија вонр.проф. д-р Атанас Козарев
Криминалистичко разузнавање вонр.проф. д-р Марјан Богданоски
Детективски менаџмент вонр.проф.д-р Љупчо Сотировски
VII семестар
Систем за управување со кризи и заштита и спасување вонр.проф.д-р Ненад Танески
Организиран криминал и тероризам доц. д-р Александар Нацев
Меѓународни организации и безбедноста вонр.проф.д-р Љупчо Сотировски
Малолетничка деликвенција вонр.проф. д-р Атанас Козарев
Превенција на криминалот вонр.проф. д-р Атанас Козарев
VIII семестар
Ризици и закани по безбедноста доц. д-р Александар Нацев
Форензичка криминалистика вонр.проф. д-р Марјан Богданоски
Методика на истражување на општ криминалитет вонр.проф. д-р Марјан Богданоски
Надворешна политика на ЕУ вонр.проф.д-р Љупчо Сотировски
Втор циклус 4+1
IX семестар
Тероризам и асиметрични закани доц. д-р Александар Нацев
Глобализацијата и безбедноста вонр.проф.д-р Љупчо Сотировски
Меѓународни организации и безбедноста вонр.проф.д-р Љупчо Сотировски
Економски аспекти на ресурсите во одбраната проф.д-р Љиљана Конеска
Методологија проф.д-р Живко Андревски
X семестар
Парламентарна контрола и надзор над разузнавачките и безбедносните служби вонр.проф. д-р Атанас Козарев
Заедничка надворешна и безбедносна политика на ЕУ вонр.проф.д-р Љупчо Сотировски
Компаративни безбедносни системи доц. д-р Александар Нацев

Наставниот кадар на Факултетот за детективи и криминалистика

Име и презиме Наставно-научно звање
Наставници во редовен работен однос
Д-р Атанас Козарев Вонреден професор
Д-р Љиљана Конеска Редовен професор
Д-р Александар Нацев Вонреден професор
Д-р Љупчо Сотировски Вонреден професор
Д-р Марјан Богданоски Вонреден професор
Наставници избрани во насловно звање – насловен доцент
Д-р Фердинанд Оџаков Насловен вонреден професор
Д-р Александра Гутевска Миличинска Насловен доцент
Визитинг професори
Д-р Васко Стамевски Доцент
Д-р Ненад Танески Вонреден професор
Наставници кои предаваат на ФДК, а се од други факултети при ЕУРМ
Д-р Зоран Гацовски Доцент
Д-р Савица Димитриевска Вонреден
Д-р Живко Андревски Редовен
Име и презиме Наставно-научно звање
Соработници во редовен работен однос
М-р Лета Барџиева – Миовска Асистент