Факултет за информатика – кадар

Табела на кадар на Факултет за Информатика:

Ред. Бр. Професор Наставно-научно звање Научно подрачје Научно поле Научна област
1. Проф. д-р Зоран Гацовски Редовен професор Технички науки Компјутерска техника, информат. Интелигентни системи
2. Проф. д-р Александра Андреска-Саревска Вонреден професор Општествени науки Економски науки Е-бизнис
3. Доц. д-р Игор Лазов Доцент Технички науки Компјутерска техника, информат. Компјутерски системи и мрежи
4. Доц. д-р Анис Сефиданоски Доцент Информатички науки Информатички науки Бази на податоци и програмирање
5. Доц. д-р Невена Серафиова Доцент Природни науки Математика Математика
6. Доц. д-р Владимир Николиќ Доцент Технички науки Компјутерска техника, информат. Компјутерски системи и мрежи
7. М-р Елена Пренџова Лектор Општествени науки Лингвистика Англиски јазик
8. М-р Здравко Цветковски Асистент Природни науки Математика Математика
9. Стефан Јакимовски Помлад асистент Информатички науки Информатички науки Бази на податоци и програмирање
10. Михаил Нацев Помлад асистент Информатички науки Информатички науки Бази на податоци и програмирање