Факултет за арт и дизајн – кадар

Преглед на ангажиран наставно-научен кадар на Факултетот за арт и дизајн

Ред.бр. Професори и асистенти Научно-наставно звање Стекнал звање во научната област
1 Д-р Стојанка Манева – Чупоска Редовен професор Доктор по Фолклористика

Магистер по сликарство

2 Д-р Гордана Вренцоска Редовен професор Доктор по Фолклористика

Магистер на уметности од областа дизајн

3 М-р Зоран Ѓурески Вонреден професор Магистер по дизајн на ентериер
4 М-р Маја Ѓуреска Вонреден професор Магистер по моден дизајн
5 М-р Благојче Наумоски Доцент Магистер по сликарство
6 М-р Александра Јовановска Доцент Магистер по моден дизајн
7 М-р Христијан Санев Насловен вонреден професор Магистер по графика
8 М-р Маја Кировска Насловен вонреден професор Магистер по сликарство
9 М-р Дејан Ивановски Насловен доцент Магистер по архитектура
10 Д-р Иванка Апостолова Насловен доцент Доктор на науки, Хуманистика
11 М-р Екатерина Намичева Помл. Асистент Магистер по архитектура и дизајн

 

Ред.бр. Соработнички кадар Звање Стекнал звање во научната област
1 Елена Макаровска соработник Уметнички дизајнер