Факултет за правни науки

Online пријавување испити (декемвриска испитна сесија 2021/2022)
ноември 30, 2021
ФДК Декемвриска испитна сесија – академска 2021-2022
декември 7, 2021
Прикажи ги сите

Факултет за правни науки

Вовед и мисија
Мисијата на Факултетот за правни науки, како дел од системот на институции кои не само што подготвуваат кадри, туку и битно влијаат на професионалноста и администрацијата, а посебно на правосудниот систем. Факултетот обезбедува висок квалитет во образованието од областа на правото, еднакво на најдобрите образовни институции во Европа и во светот. Преку примена на највисоките стандарди, факултетот обезбедува запознавање со суштинскиот концепт на правото, негово усвојување од страна на студентите, овозможува развивање на законодавството, структурата на апаратот на јавната креативност и ги подготвува студентите за практична примена на прописите. Од почетокот на постоењето на правните студии на Европскиот универзитет многу внимание им посветувавме на резултатите од вкупниот наставно¬образовен процес. Акцентот во овој процес е ставен на знаењата што нашите студенти дипломирани правници, магистри по правни науки и магистри по право ги стекнуваат во текот на студиите и со кои ќе се појават на пазарот на трудот. Исто така, особено внимание посветуваме на нивната способност веднаш да започнат со работа како адвокати, нотари, медијатори, обвинители, извршители, судии и сл.

Согласно акредитациите на Факултетот за правни науки од 2014 година се организираа следните видови на студии. Со тригодишните студии односно 180 ЕКТС и назив “правник” лицата се оквалификувани за рутински и административни работи и задачи, на ниво на референт или пониско рангирани работни места, и како статус во организациска смисла и како примања (плати, придонеси, привилегии). Со вакивте студии ограничени се можностите за напредување во кариерата, не се исполнуваат условите за полагање на правосуден испит и не ќе можат да работат како нотари, адвокати, судии, обвинители и сл. Четиригодишни студии – студиските програми за стручни правни студии од втор циклус, дипломски правни студии содржат најмалку 60 кредити во траење од една година (два семестри), односно вкупно четири студиски години или осум семестри. Називот кој се стекнува по завршувањето на овој вид на студии е “дипломиран правник”. Петгодишни студии на Факултетот за правни науки се организираат како студии од втор циклус, кои содржат 120 кредити, последипломски стручни студии кои траат две години (четири семестри). Со нивното завршување со вкупно 300 кредити и одбрана на стручен магистерски труд студентот се стекнува со назив “магистер по право”.

Студиски програми од прв и втор циклус
Студиите на Факултетот за правни науки започнаа да се одвиват од самото основање на Универзитетот.

Во текот на времето овие програми постојано се усогласуваа со измените во Законот за високо образование. На Факултетот за правни науки се акредитирани и се одвива настава на прв и втор циклус студии кои се усогласени со Законот за високо образование. Студиите од прв степен се одвиваат како додипломски тригодишни студии и по нивното завршување студентите добиваат звање правник со стекнати 180 ЕКТС.

Студиите од втор циклус се одвиваат по следниве модули:

1. Дипломски едногодишни студии, по завршувањето на 3 години додипломски студии. По нивното завршување студентите стекнуваат уште 60 ЕКТС (или вкупно 240 ЕКТС) и звање дипломиран правник;
2. Втор циклус на двегодишни студии, по завршувањето на 3 години додипломски студии. По завршување на овие двегодишни студии студентите стекнуваат уште 120 ЕКТС (или вкупно 300 ЕКТС) и добиваат звање магистер по право;
3. Втор циклус на двегодишни студии по завршувањето на 4 години дипломски студии. По завршување на овие двегодишни студии студентите стекнуваат 90 ЕКТС (или вкупно 330 ЕКТС) и добиваат звање магистер по правни науки; и
4. Втор циклус на едногодишни студии, по завршувањето на 4 години дипломски студии, по кои студентите добиваат звање магистер по правни науки и 60 ЕКТС (или вкупно 300 ЕКТС).