E-ФОРМУЛАРИ И ПРИЈАВИ

ON-LINE СИМПОЗИУМ СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО “АКТУЕЛНОСТИ ВО СТОМАТОЛОГИЈА”
ноември 4, 2020
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИ – ON-LINE НАСТАВА И ВЕЖБИ, СПРОВЕДУВАЊЕ КОЛОКВИУМИ И ИСПИТИ
ноември 11, 2020
Прикажи ги сите

E-ФОРМУЛАРИ И ПРИЈАВИ

E-Формулари и Пријави:

еBaranje za transfer 2020 [form]

еRequest for an evaluation commitee M.Sc. 2020 [form]

еRequest (general) 2020 [form]

еPrijava za zavrsen ispit 2020 [form] 

еPrijava za magisterski trud 2020 [form]

еPrijava za kolokvium 2020 [form]

еPrijava-za-ispit-2020-[form]

еPrijava za diplomska rabota 2020 [form]

еMolba (opsta) 2020 [form]

еBaranje za rec.komisija na m-r trud 2020 [form]

еApplication for midterm-partial exam 2020 [form]

еApplication for master thesis 2020 [form]

еApplication for final exam 2020 [form]

еApplication for exam 2020 [form]

еApplication for Diploma Thesis 2020 [form]

 

Известување

за

издавање на дупликат Диплома за завршени студии / Уверение за положени испити на I /прв/ или II /втор/ циклус студии

 

Почитувани,

  1. Издавањето на дупликат Диплома за завршени студии / Уверение за положени испити на I /прв/ или II /втор/ циклус студии, се спроведува на следниот начин:

 

  1. Објава во Службен весник на РСМ дека Дипломата за завршени студии /Уверението за положени испити на I /прв/ или II /втор/ циклус студии е изгубено;

 

  1. Поднесување на Барање за издавање на дупликат Диплома за завршени студии / Уверение за положени испити на I /прв/ или II /втор/ циклус студии, до Службата за студентски прашања (во прилог се доставува: објавата од Сужбен весник на РСМ, уплатница и податоци за дипломирање/магистрирање);

 

  1. Уплата за Диплома за завршени студии, во вредност од 2.000 денари на жиро сметка Бр.300000002540078 на Европски универзитет Скопје, со назнака за издавање на дупликат Диплома за завршени студии;

 

  1. Уплата за Уверение за положени испити на I /прв/ или II /втор/ циклус студии, во вредност од 2.000 денари на жиро сметка Бр.300000002540078 на Европски универзитет Скопје, со назнака за издавање на дупликат Уверение за положени испити на I /прв/ или II /втор/ циклус студии.

 

Образец за Барање:  (електронски да се прикачат Барањата)

Барање за издавање на дупликат уверение

Барање за издавање на дупликат диплома

Рок за одлучување: 15 денови од денот на поднесување на Барањето