ТРАНСФЕРИ 2019/2020

Кредити за студирање од Комерцијална Банка
ноември 11, 2019
Факултет за правни науки
ноември 13, 2019
Прикажи ги сите

ТРАНСФЕРИ 2019/2020

Почитувани студенти,

Искористете ја можноста до 15.02.2020 година да го продолжите Вашето високо образование на Европски Универзитет со преминување од друга високообразовна установа (трансфер), притоа користејќи ги погодностите на Европскиот Кредит Трансфер Систем (ЕКТС).

Трансферот се врши со пренос на кредити од Вашите досегашни студии и признавање на положените испити по предметите компатибилни со акредитираните студиски програми од прв и втор циклус на следните факултети :

● Факултет за стоматологија ● Факултет за арт и дизајн
– 5 год. академски студии по Стоматологија ● Факултет за економски науки
– стручни студии забни техничари ● Факултет за правни науки
● Факултет за детективи и криминалистика ● Факултет за информатика

5 ЧЕКОРИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ТРАНСФЕР

Надоместок за трансфер и за полагање диференцијални испити не се наплаќа.

Депозитот за трансфер изнесува 500€ и истиот се засметува во вкупниот износ на годишната школарина.

Повеќе информации во Студентска служба на Европски Универзитет, бул.„Св.Климент Охридски“ бр.68 Скопје и на тел.бр.02 / 3 20 21 00.